Home » Archives » Farnosť sv. Ignáca z Loyoly,  Leopoldov

Farnosť sv. Ignáca z Loyoly,  Leopoldov

Autor:  Zuzana Novotná

Patrón farnosti: kostol bol v rokoch  1710-1712 zasvätený sv. Ignácovi z Loyoly

Správca farnosti:  od roku 2013  PaedDr. Mgr. Patrik Bacigál

Počet duší: z posledného sčítania ľudu z r. 2016 mala farnosť 3068 katolíkov

Logo farnosti:

Dekanát: Hlohovec

Sväté omše: pracovné dni a sobota 18:00   nedeľa 8:00, 10:00

História

Počiatky vzniku Mestečka–Leopoldov siahajú do dávnej minulosti, kedy bolo vybudované v rokoch 1665-1669 ako pevnosť na obranu proti Turkom. Pomenovanie získalo podľa cisára Leopolda I. Robotníci pracujúci na pevnosti si neďaleko od staveniska postavili dočasné domy, ktoré sa stali základom tzv. Mestečka. Jeho centrom bolo nepravidelné trojuholníkové námestie, lemované murovanými domami, ktoré v roku 1712 získalo od cisára mestské privilégiá. Samotný kostol od začiatku budovania v roku 1672 v priebehu storočí trikrát vyhorel, no zakaždým bol opäť renovovaný. Napríklad v roku 1688 správca pevnosti vyplatil jezuitom 1000 zlatých ako podporu.

V posledných rokoch prebehli mnohé rekonštrukcie; jednou z najvýznamnejších bolo vybudovanie mramorových dlažieb, stĺpov a obetného stola okolo roku 2012, tiež maľovanie, výmena okien a oltára z tehál za drevený. Organ, rokmi spráchnivený a takmer sa rozpadajúci, rozobrali ochotní farníci, opravili ho a natreli. Vďaka ich aktívnej snahe je v dobrom stave dodnes. V malom parku za kostolom pribudlo detské ihrisko a chodníky.

V neposlednom rade si vyžadovalo zmenu aj schodisko na chórus. Priamo nad hlavami pri jeho začiatku trčalo niekoľko kovových cievok zo zvonov a nejeden nešťastník si cestou hore udrel hlavu. Toto schodisko farníci zbúrali a na svete bola myšlienka vystavania nového na opačnej strane od vchodu. Na čele s pánom kostolníkom, vtedajším kostolným otcom, pozvali miesto obhliadnuť pána inžiniera, ktorý však zahlásil: „To sa nedá spraviť!“ a odišiel. Farníci zostali bez nákresu a bez neho si nevedel poradiť ani pán tesár. Nakoniec sa však chlapi združili, nenechali sa odradiť nepríjemnou situáciou, plány vymysleli sami a jeden z nich u seba doma pozváral pevné kovové základy. Dnes už pán organista môže bez problémov vyjsť hore k organu a krásne spestriť sväté omše hrou. 

Zmeny však zasiahli aj zloženie farnosti, pretože od 1. augusta 2008 bola rozhodnutím Mons. Jána Sokola od Leopoldova oddelená filiálka Červeník. Tam následne zriadili samostatnú farnosť.

Interiér chrámu

Kostol je barokový, má jednu loď a novšiu pristavanú sakristiu. Zvnútra sú celé steny pokryté jemnými ornamentmi a nástennými maľbami. Na hlavnom priečelí je založený štít, ktorý v skrátenej forme hlása krásne heslo jezuitov: „Všetko na väčšiu slávu Božiu.“ 

Hlavný oltár sv. Ignáca je klasicistický a doplnený veľkým obrazom tohto svätca, ktorému sa zjavuje Panna Mária s Ježiškom v náručí. Nad ním je malá žiariaca vitráž s vyobrazeným Božským srdcom Ježišovým. Po bokoch obrazu sú sochy sv. Imricha a sv. Alžbety Uhorskej, ktorí sú obaja potomkami uhorských panovníkov. Kostol má dva bočné oltáre. Prvý je Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska a nachádzajú sa v ňom relikvie sv. Jána Pavla II. a sv. Faustíny. Druhý je oltárom sv. Jozefa, kde sú skryté relikvie blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, bl. Titusa Zemana a bl. Sestry Zdenky Šelingovej. Medzi nimi nižšie položené sú ikony bl. Vasil Hopko a Pavol Peter Gojdič, gréckokatolícki biskupi.

Pri vstupe sa po pravej strane nachádza jaskyňa Lurdskej Panny Márie,  pred ňou kľačí sv. Bernadeta. V dnešných dňoch možno vľavo vzadu za lavicami nájsť nádobu s vodou sv. Ignáca, ktorá sa posväcuje ponorením strieborným medajlónom sv. Ignáca alebo jeho relikviou. Pôsobí ako pomoc pri chorobách a ochrane tela i duše. 

Zaujímavou súčasťou kostola sú i tri zvučné zvony; Zvon Svätý kríž, Zvon Svätý Jozef a Zvon Svätý Ignác z Loyoly, ktorý váži až 320 kg. Na jednej strane drieku najväčšieho sa nachádza nápis: Z MILODAROV OBČANOV MESTEČKA K UCTE SV. IGNÁCA PREDKA MÓJHO V SVETOVEJ VOJNE REQUIROVANÉHO ZASTÁVÁM FARNIKOV K BOHOSLUŽBÁM POVOLÁVÁM ZA FARÁRA JOZEF JANEC.

Mariánsky stĺp

          Priamo pred hlavným priečelím farského kostola stojí kamenný stĺp. Na vrchole je umiestnená socha Panny Márie, ktorá drží na rukách malého Ježiška. Panna Mária je zobrazená ako mladá žena s rozpustenými vlasmi, stojaca na zemeguli. Okolo zemegule je obtočený drak, hlavu má priamo pod jej ľavou nohou. Pri jej pravej nohe leží mesiac zlatej farby. Jej výjav jasne vychádza z knihy Zjavenia sv. Jána, 12. kapitoly.

         Stĺp bol pravdepodobne postavený v polovici 18. storočia a jeho vznik je možné spájať s pôsobením jezuitov, ktorí boli šíriteľmi mariánskeho kultu. 

          Úryvok z vyhodnotenia pamiatky od Mgr. Kristíny Zvedelovej, PhD.Z hovorí o pamiatke toto: „Najvýraznejšou zmenou od tradičného zobrazenia Nepoškvrneného počatia Panny Márie (tzv. Immaculaty) je obohatenie kompozície mladej ženy stojacej na zemeguli o postavu Ježiška, ktorého Panna Mária drží na rukách a opiera a svoj bok. Práve jeho existencia poukazuje na Máriu ako matku Spasiteľa, ktorý zomrel za naše hriechy a vykúpil ľudstvo smrťou na kríži. Na túto skutočnosť poukazuje kovový kríž, ktorý Ježiško drží v rukách. Ostatné symboly, viažuce sa na osobu Panny Márie zvýrazňujú skutočnosť, že je novou Evou, ktorá nepodľahla volaniu diabla – draka, ten sa len plazí pri jej nohách a ona mu symbolicky šliape na hlavu.“- 

O Leopoldovskej sedembolestnej Panne Márii

15. augusta 1723 sa osemročný Adamko, syn popredného občana Štefana Táborského, sa utopil vo Váhu. Jeho rodičia sa vracali z mariánskej slávnosti v Trnave, práve, keď im ho niesli ľudia, ktorí ho vytiahli z vody. Páter jezuita sa ho pokúšal oživiť umelým dýchaním, ale všetko bolo márne. Zlomená matka sa pobrala do tichého kostolíka, kde sa vrhla na kolená pred obrazom Sedembolestnej Panny Márie. Bez prestania prosila Matku, ktorá rozumela jej bolesti z obavy prísť o syna, aby jej ho vrátila. Vtedy Mária z obrazu prehovorila: „Tvoj syn žije!“ Skutočne sa tak stalo a radosti nebolo konca. Keď sa richtár dopočul o tomto zázraku, zvolal predstavenstvo obce, vypočuli svedkov, ktorí videli chlapca mŕtveho a celú vec vyšetrili. Dospeli k záveru, že chlapec bol naozaj mŕtvy, jeho vzkriesenie sa nedá vysvetliť prirodzeným spôsobom a túto skutočnosť aj úradne potvrdili. Za milosť z neba sľúbili, že pred obrazom Sedembolestnej Panny Márie budú každú nedeľu a každý mariánsky sviatok vždy horieť dve sviece.

Aktivity a spoločenstvá vo farnosti

Farnosťou v Leopoldove nepopierateľne prúdi život, hoci v čase pandémie bolo potrebné niekoľko akcií zrušiť. Rovnako bolo na určité obdobie prerušené stretávanie sa Ružencového bratstva, ktorého prvotným zakladateľom je sv. Dominik. Vďaka zlepšeniu situácie sa však opäť obnovilo a má okolo 150 členov. Prevažne ide o ženy, z čoho členky humorne vyvodili, že by spokojne mohli byť aj sesterstvom. V ich stanovách stojí, že sa majú stretnutia uskutočňovať každý mesiac pred svätou omšou a po nej si navzájom vymeniť ružencové tajomstvá. Novým členom sú srdečne otvorení a modlia sa, aby čoraz viac ľudí objavilo moc, akú má v duchovných bojoch modlitba ruženca. Úžasné sú prepojenia napríklad aj s bratstvom v Košiciach, či- ako hovorí pani horliteľka- sieť ružencových modlitebníkov po celom svete. Chceme aj dať do pozornosti Stretnutie dominikánskej rodiny v Šaštíne, ktoré sa uskutoční 2.10.2021. Práve vtedy sa v Šaštíne budú nachádzať relikvie sv. Dominika, putujúce po Slovensku. Táto udalosť je spojená v poradí s už 14. púťou ružencových bratstiev. 

S pomocou kňaza, animátorov a pod Božím vedením sa mladí vo farnosti už rok a pol pripravujú na sviatosť birmovania, sviatosť dospelosti kresťana. Má k nej dôjsť v októbri tohto roku. Birmovanci boli po celý čas pozývaní zapojiť sa okrem stretiek do duchovných aktivít, vrátane tábora Oáza pre mnohé vekové kategórie, ktorý je vytvorený tak, aby hľadajúceho človeka obohatil o mnohé základné pravdy a skúsenosti v živote viery. Stretávajú sa každý týždeň v pondelky na fare a ich príprava má dve dopĺňajúce sa časti: vedomostnú s pánom farárom Patrikom a zážitkovo-praktickú s mladými animátormi.

Dôležitou aktivitou je každomesačná zbierka trvanlivých potravín pre Trnavskú arcidiecéznu charitu. Cez letné prázdniny prebieha obohatená o školské potreby a drogériu a naopak v zime je dopyt po teplých ponožkách, ktoré by mohli putovať do núdznych rodín. „Všetci naši farníci robia charitu. Sú úžasní,“ hovorí vďačne Zuzana Svetlíková, ktorá má túto službu pod palcom. Rada spomína aj na vianočné trhy v Leopoldove, kde si v stánkoch za malé príspevky môžete pochutiť na koláčiku alebo inej dobrote.

Pomerne známe Modlitby matiek sú obľúbené aj tu, s vernou pravidelnosťou každý pondelok o 16:30. Z trochu iného súdka a predsa v tej istej kategórií sú Modlitby detí viery, prevažne určené pre deti okolo veku prijatia prvého svätého prijímania. Bývalé stretnutia nad Božím Slovom nahradilo Biblické trio, aktivita vytvorená pre trojicu ľudí, ktorí sa spolu zamýšľajú nad úryvkom z Písma a navzájom sa obohacujú o rôzne uhly pohľadu. Počas zhoršenia situácie prebiehali obyčajne online, no teraz je určite výhodnejšie a príjemnejšie stretnúť sa naživo. No a napokon v zákulisí života farnosti stojí farská rada, ktorej súčasťou je vždy tzv. „kostolný otec“, má päť členov a rieši najmä ekonomické záležitosti.

Významné miesto vo farnosti má aj spoločenstvo mladých L´múry. Ich názov pozostáva zo slov Leopoldovské múry. V Leopoldove sa nachádza väznica, v názve spoločenstva však ide o múry s pozitívnym významom, vraj ako napríklad tie, čo boli vystavané okolo Jeruzalema. Symbolizujú teda Božiu ochranu, nie zajatie. Bežne sú pre zjednodušenie známi ako Lemuri. Maskota spoločenstva môžete vidieť na jednej z fotiek; volá sa AMENger (ako akčný hrdina bojujúci tou najmocnejšou zbraňou; modlitbou). Spoločenstvo zahŕňa mnohých členov a pre prijatie nových je  ideálnou požiadavkou, aby boli už pobirmovaní (najmä s ohľadom na vek). Najlepších spôsobom, ako sa pridať k týmto skvelým ľuďom je zúčastňovať sa otvorených stretiek každý piatok večer fare.

Na fare sa odohrávajú viaceré zo stretnutí a aktivít. Jej priestory zahŕňajú okrem útulnej obývačky, knižnice a kuchynky aj záhrady s niekoľkými ovocnými stromami, viničom a dostatočnou rozlohou pre stretnutia pod holým nebom. Práve tam sa v poslednom období slúžilo množstvo svätých omší.

Farnosť v Leopoldove budí dojem pokoja a skutočne žitého života plného spoločného zažívania krás. Ak vás láka spoznávať bratov a sestry v Kristovi aj za hranicami vášho bydliska, neváhajte zavítať do týchto končín.

C:\Users\Juraj\Desktop\IMG-20181120-WA0009 kopia.jpg

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *