Home » Archives » Kňazská vysviacka v trnavskej katedrále: Neste štafetu viery odvážne ďalej!

Kňazská vysviacka v trnavskej katedrále: Neste štafetu viery odvážne ďalej!

V sobotu 11. júna bola Katedrála sv. Jána Krstiteľa v Trnave miestom slávnostného prijatia kňazskej vysviacky. Prijali ju štyria diakoni. Ich svätiteľom bol Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.

Autor: Mária Kohutiarová

V sobotu 11. júna bola Katedrála sv. Jána Krstiteľa v Trnave miestom slávnostného prijatia kňazskej vysviacky. Prijali ju štyria diakoni. Ich svätiteľom bol Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.

Za účasti kňazov Trnavskej arcidiecézy, emeritného arcibiskupa Mons. Jána Sokola, predstavených seminára, rodiny, priateľov a ostatných veriacich sa začala v sobotu 11. júna popoludní v Katedrále sv. Jána Krstiteľa slávnosť svätenia štyroch ordinandov: Šimona Rábaru, Petra Sklenára, Pavla Reisela a Bartłomieja Wojciecha Raczyńskeho. V úvode trnavský arcibiskup Ján Orosch priznal, že kňazská vysviacka je jedným z najkrajších okamihov života biskupa a to práve pre odovzdávanie štafety sviatosti kňazstva mladým mužom. Pripomenul im,  že „boli vybraní spomedzi ľudí a ustanovení pre ľudí, aby boli prostredníkmi medzi nimi a Bohom a vyzval ich, aby v tejto službe nehľadali svoje záujmy, ale Kristove. Svätiteľ privítal aj početných pútnikov z Poľska, ktorí prišli na slávnostnú vysviacku kandidáta Bartłomieja.

Ubezpečil predovšetkým jeho rodičov o svojich modlitbách za ich syna. Po evanjeliu o povolaní rybárov generálny vikár Róbert Kiss predstavil svätiteľovi kandidátov ako spôsobilých prijať sviatosť kňazstva. Následne v homílii svätiteľ Ján Orosch osobitne vyzdvihol potrebu živého spoločenstva kňazov, ktoré sa má stať zázemím aj pre týchto novokňazov. Zdôraznil potrebu vytrvalosti v povolaní podľa slov svätého Pavla Timotejovi, osobitne prosil o zachovanie striedmosti v kňazskom živote: „Kňazstvo si vyžaduje múdrosť, rozumnosť, ale aj obetu, čo sa týka štýlu života.“  Podľa svätiteľa neplatia tri sľuby len pre rehoľníkov, aj pre kňaza je potrebné žiť v chudobe, poslušnosti a čistote.

Arcibiskup Ján Orosch očakáva od novokňazov, že sa stanú misionármi vo svojich farnostiach, aby zanechali silnú stopu v srdciach svojich veriacich rovnako, ako ju zanechali podľa slov japonského veľvyslanca slovenskí saleziáni na univerzite v Tokiu. Prosil tiež o prezentáciu Cirkvi v pozitívnom svetle, o prinášanie dobrých správ, ako napríklad aj o radosti z vysvätenia štyroch novokňazov tejto diecézy. Homíliu zavŕšil prosbou o pomoc a blízkosť Matky Božej. Slávnostná vysviacka pokračovala po homílii výzvou svätiteľa voči kandidátom kňazstva potvrdiť svoj úmysel stať sa skutočne kňazmi. Pokľaknutím pred biskupom každý z nich sľúbil poslušnosť biskupovi a jeho nástupcom.

Prostrácia ordinandov počas litánií k všetkým svätým a následná modlitba a vkladanie rúk arcibiskupa, ako aj všetkých prítomných kňazov na každého zo svätencov v tichu katedrály bola jedným zo silných momentov vysviacky. Trnavský arcibiskup znovu prosil konsekračnou modlitbou o dar sily Ducha svätého, dobré mravy a odvahu byť dobrými spolupracovníkmi, aby sa evanjelium dostalo všade a všetky národy sa dostali ku Kristovi. Kandidáti kňazstva si následne, s pomocou svojich principálov, obliekli štólu a ornát, slávnosť pokračovala pomazaním dlaní svätou krizmou, čo je znak osobitného pomazania Duchom Svätým, ktorý ich službu robí plodnou. Ordinandi prevzali z rúk svätiteľa aj paténu a kalich ako obetné dary svätého ľudu, ktoré je povolaný každý kňaz prinášať Bohu. Druhým silným momentom vysviacky bolo prijatie do spoločenstva kňazov objatím a pobozkaním pomazaných dlaní biskupom aj celým kňazským kolégiom.

V tichu katedrály bolo veľmi silno cítiť prijatie nových spolubratov aj bez slov od každého staršieho brata v kňazskej službe, ako aj radosť z ich príchodu do tohto spoločenstva. Svätá omša pokračovala liturgiou obety už za účasti novokňazov ako koncelebrantov pri oltári. Na záver svätej omše ďakovali novokňazi svojmu biskupovi za otcovské srdce, ktorým ich sprevádzal po celý čas ich prípravy na kňazstvo, rovnako ďakovali svojim predstaveným, principálom a rodičom. Prvé novokňazské požehnanie patrilo práve otcovi arcibiskupovi Oroschovi, následne aj všetkým prítomným veriacim. Na záver svätiteľ Ján Orosch poďakoval rodičom za prijatie daru ich synov a za ich výchovu, hoci nebola vždy stopercentná, avšak to doplnil Boh svojou milosťou. Zdôraznil, ako je práve horlivý kňaz inšpiráciou a vzorom pre nasledovanie v ich ceste pre mnohých mladých. Prosil novokňazov, aby niesli štafetu viery ďalej a ukazovali cestu spásy všetkým, ku ktorým ich posiela Pán. Slávnostná vysviacka bola ukončená apoštolským požehnaním trnavského arcibiskupa Jána Oroscha, ktorý aj pri východe z katedrály otcovsky osobne prišiel k rodičom novokňazov prejaviť úctu, vďaku a radosť. Bohu vďaka za dar týchto novokňazov Trnavskej arcidiecézy, nech sú požehnaním pre všetkých jej veriacich.

Fotografie: Morees Gaggi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *