Home » Archives » FARNOSŤ JE „SPIACI OBOR“, ktorý túži stretnúť Boha alebo Ako rozpoznať, že do našich farností prišla jar?

FARNOSŤ JE „SPIACI OBOR“, ktorý túži stretnúť Boha alebo Ako rozpoznať, že do našich farností prišla jar?

Prvá fáza synodálnej cesty, pozostávajúca z uvažovania, modlitby a slávenia Eucharistie, je ukončená. Vo viacerých syntézach zo slovenských diecéz rezonuje túžba po aktívnejšom a úprimnom živote v spoločenstve spolu s kňazom. Skupiny veriacich, ktorí sa stretávali počas synodálnej cesty a chcú sa stretávať aj naďalej, hľadajú v tomto čase formy a obsahy stretnutí, aby pokračovali a prehlbovali svoj duchovný život.

Autor: Jana Kovacs

Prvá fáza synodálnej cesty, pozostávajúca z uvažovania, modlitby a slávenia Eucharistie, je ukončená. Vo viacerých syntézach zo slovenských diecéz rezonuje túžba po aktívnejšom a úprimnom živote v spoločenstve spolu s kňazom. Skupiny veriacich, ktorí sa stretávali počas synodálnej cesty a chcú sa stretávať aj naďalej, hľadajú v tomto čase formy a obsahy stretnutí, aby pokračovali a prehlbovali svoj duchovný život.

Dnes chceme priblížiť nástroj na prehĺbenie duchovného života vo farnosti, na systematickú formáciu veriacich a na ich aktívne zapojenie do života farnosti, ktorý bol už v roku 2009 schválený Pontifikálnou radou pre laikov a vrelo sa odporúča pre celú Cirkev.

Farské evanjelizačné bunky

Malé spoločenstvo je bohatstvom Cirkvi, ktoré Duch Svätý buduje na evanjelizáciu. (Evangelii gaudium 29)

Metódu farských evanjelizačných buniek (ďalej FEB) je možné použiť v rôznych prostrediach (farnosť malá i veľká, v meste či na dedine, pre mladších i starších). Farnosti umožňuje pokračovať v bežnej pastoračnej činnosti, z ktorej sa postupne stáva evanjelizačná/misijná.

Túto pastoračno-evanjelizačnú metódu vytvoril kňaz Michael Eivers. V roku 1987 ju do Európy priniesol P. Piergiorgio Perini. Na Slovensku máme viaceré kontaktné miesta pre FEB, k dispozícii sú na konci článku. FEB školenia organizuje Komunita blahoslavenstiev v Doľanoch pri Olomouci a Farnosť sv. Bonifáca (st. Eustorgio) v Miláne.

Ako to teda celé funguje?

„Na to, aby ľudia vo farnosti stretli Boha, nestačí zazvoniť na zvonoch a čakať, že ľudia prídu.“ (Seminár o Farských evanjelizačných bunkách – Vrútky 1998)

Evanjelizácia predpokladá, že vykročíme prví. Vykročenie spoločne s malou skupinou ľudí, ktorí hľadajú svetlo pod lampou modlitby. „Farnosť je ‚spiaci obor‘: Obor preto, že celý svet je zložený z farností, spiaci preto, že upadol do hlbokej letargie, z ktorej ho môže prebudiť len Duch Svätý.“ (kardinál Basil Hume) 

Máme veľké poslanie, na ktoré sa často zabúda. Vyzbrojení vierou, láskou a nádejou, ale aj múdrosťou, spravodlivosťou, miernosťou a odvahou sme pozvaní spravovať, čo nám bolo zverené; mať bedrá opásané a lampy zažaté; byť verným a múdrym správcom (Lk 12, 32 – 48).

Synodálna cesta totiž odkryla aj mnohé väčšie či menšie zranenia a nepochopenia vo farských spoločenstvách. Ježiš povedal: „Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium každému stvoreniu“ (Mk 16, 15). „Choďte“ neznamená sedieť. „Choďte“ znamená vykročiť a aj odpustiť a dôverovať Pánovej milosti: „Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo. Veď hovorí: ‚V milostivom čase som ťa vyslyšal a v deň spásy som ti pomohol.‘ Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!“ (2 Kor 6,1 – 2). Kristus nás neprestajne pozýva, aby sme si uvedomili, že sme jeho spolupracovníci a nemáme sa obzerať dozadu: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo“ (Lk 9, 62).

FEB stojí na štyroch pilieroch:

  • Duch Svätý,
  • eucharistická adorácia,
  • spoločenstvo farností,
  • Evangelii nuntiandi.

Malá skupina ľudí sa pravidelne stretáva na modlitbu, zdieľanie a vzájomné poznávanie sa. Táto bunka sa stretá každý týždeň približne na 90 minút. Stretnutia majú pevnú štruktúru: modlitba, napríklad modlitba chvál alebo žalmov, zdieľanie, Božie slovo a krátka katechéza, čas zdieľania nad Božím slovom a katechézou, informácie o dianí vo farnosti, modlitba na konkrétne úmysly a modlitba za uzdravenie (https://feb.abuba.sk/sieť-bunka).

Eucharistická adorácia je základný pilier evanjelizácie. Kde je eucharistická adorácia, bunky fungujú dobre. Modlitba pri adorácii uzdravuje, zjednocuje, posilňuje vieru, obnovuje nádej, oživuje lásku a posilňuje túžbu slúžiť druhým. Je dobré, keď farnosť ponúka možnosť eucharistickej adorácie aspoň hodinu týždenne.

Evangelii nuntiandi je pápežským dokumentom Pavla VI., ktorý tvorí základ „novej evanjelizácie“. Tento dokument predstavuje štruktúru FEB, venuje sa náplni a metódam evanjelizácie a vyzýva hlbšie uvažovať nad odpoveďami na otázky: Aká je dnes vnútorná sila evanjelia, ktorá má úplne preniknúť svedomie človeka? Nakoľko a ako je schopná sila evanjelia naozaj premeniť mysle ľudí tohto sveta? Aké cesty a spôsoby treba používať pri ohlasovaní evanjelia, aby sa jeho sila premenila na skutky? 

Ovocím modlitby je konkrétna služba ľuďom okolo nás. Z tichého svedectva v bunke, z počúvania, čo Duch Svätý hovorí, prechádzame ku konkrétnemu svedectvu životom. V bunkách sa otvárajú potreby danej farnosti, ktoré v dialógu, vo vzájomnom počúvaní sa, v modlitbe a v spoločenstve dostávajú jasné kontúry a zároveň sa ponúkajú aj riešenia.

Úloha kňaza je pri tom všetkom ústredná a dôležitá. Farnosť, ktorá mu bola zverená, nemá byť len akousi sivou masou, kde je veľa cudzích ľudí, ale skôr spoločenstvo spoločenstiev, ktoré sú zjednotené v Pánovi a sú koordinované kňazom. Kňaz je ten, kto nielen hovorí a pripravuje katechézy (krátke katechézy sú štedro k dispozícii aj na stránke https://feb.abuba.sk/mat-stretnutie), ale tiež počúva, povzbudzuje, hovorí o svojich skúsenostiach, integruje bunku a jej členov do života farnosti. Pravidelne sa stretáva na modlitbách, zdieľaní sa o živote, a tak vie vnímať dotyk Boha v srdciach ľudí svojej farnosti. Len tak nájde „miesto“, kde ľudom horí srdce.

Jubilejný rok 2025 bude mať motto Pútnici nádeje a predchádzať mu bude rok prípravy s osobitným zameraním na modlitbu a adoráciu. Rok 2024 bude teda rokom modlitby a adorácie. Pápež František v liste, ktorý podpísal na spomienku Lurdskej Panny Márie 11. februára 2022, píše: „Musíme udržiavať pochodeň nádeje, ktorá nám bola darovaná, a urobiť všetko pre to, aby každý znovu nadobudol silu a istotu, že môže hľadieť do budúcnosti s otvorenou mysľou, dôverujúcim srdcom a prezieravou mysľou.“

FEB sú ponukou, ako ďalej pokračovať vo farnostiach v synodálnom rozmere a urobiť všetko, a možno aj viac, pre duchovný rast, spásu duší a tak chváliť Boha. 

Kontaktné miesta a osoby pre FEB na Slovensku:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Podunajské Biskupice

Kontaktná osoba: ThLic. Jozef Vadkerti, dekan, farár

Nová Dedinka

Kontaktné osoby: Sidónia Černáková, Daniela Valkovičová

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čemerné

Kontaktná osoba: PharmDr. Jana Záhoráková

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sačurov

Kontaktná osoba: ICLic. Jozef Zorvan, farár

Centrum pre rodinu – Pezinok

Kontaktná osoba: Mgr. Martina Šipošová

Viac o systéme farských evanjelizačných buniek:

www.feb.abuba.sk

https://feb.abuba.sk/sites/default/files/dokumenty.pdf

Ďalšie pramene:

Evangelii gaudium: https://www.kbs.sk

Evangelii nuntiandi: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty

Foto: Morees Gaggi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *