Home » Archives » Chrám duše a obetné dary

Chrám duše a obetné dary

Prinášaj na oltár nie to, čo nepotrebuješ, ale to, čo vyjadruje hĺbku, ochotu tvojho srdca, a v nádobe, ktorou si ty sám. Buď živým údom Kristovho tela, aby tvoje „amen“ bolo pravdivé.

Autor:  Jana Kovács

Prinášaj na oltár nie to, čo nepotrebuješ, ale to, čo vyjadruje hĺbku, ochotu tvojho srdca, a v nádobe, ktorou si ty sám. Buď živým údom Kristovho tela, aby tvoje „amen“ bolo pravdivé.

K Bohu vedú mnohé cesty. Niekedy sú naše cesty priame a nič nás na nich nevyruší, avšak väčšinou sú kľukaté a s ranami. Vo viere sme si istí, že všetko a všetky naše serpentínové cesty smerujú k Bohu. Svätá Hildegarda sa modlí: „Bože, ty, ktorý si oslávený vo všetkom a všetkými! Vo svojej veľkej sláve ma nezavrhni, ale vo svojej veľkej dobrote ma posilňuj, podopieraj a udržuj svojím požehnaním“ (Die Psychotherapie der Hildegard von Bingen, 2010, preklad autorka). K Bohu teda smeruje nielen naša modlitba, poznanie a chcenie, ale celá naša bytosť: „Moje srdce i moje telo vznášajú sa k Bohu živému“ (Ž 84, 3).

A predsa existuje aj iné spojenie ako len poznanie a láska: Eucharistia (porov. Guardini, 1927, preklad autorka). Kristus hovorí: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. … Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa“ (Jn 6, 51. 56). V srdci slávenia Eucharistie je chlieb a víno, ktoré sa Kristovými slovami a vzývaním Ducha Svätého stávajú Kristovým telom a jeho krvou. 

O Eucharistii (eucharisteo – z gréčtiny dlhé vzdávanie vďaky) a jej priebehu máme svedectvo svätého Justína už z druhého storočia. Svätý Justín vysvetľuje pohanskému cisárovi Antoniovi Piovi (138 – 161), čo robia kresťania: schádzajú sa, čítajú si pamäti apoštolov, modlia sa, pozdravia sa bozkom pokoja, vzdávajú chválu a diakoni rozdeľujú všetkým prítomným chlieb, víno a vodu, ktoré boli eucharistizované (porov. KKC 1333, 1350, 1345).

Dnes si chceme priblížiť bohoslužobné predmety, ktoré vidíme pri každej svätej omši na oltári, a teda všetko, čo je potrebné pripraviť na slúženie Eucharistie. Sú to pre nás veľmi ľahko spozorovateľné predmety, ktorým patrí osobitná úcta a v ktorých sa chlieb a víno prináša, premieňa a z ktorých sa prijíma (VSRM 327). 

Kalich (lat. calix) je nádoba pri omši určená pre víno ku konsekrácii (k premeneniu). Kalich má byť z trvanlivého materiálu, neprepúšťať žiadnu tekutinu a je spravidla zvnútra pozlátený. Jeho tvar sa môže meniť podľa kultúrnych zvyklostí (porov. Liturgický slovník, 2008).

Paténa (gréc. – lat. mísa) je miska pre chlieb pri omši. Pôvodne bola paténa veľká a ťažká, slúžila na lámanie chleba. Zavedením menších hostií bola paténa zredukovaná na malú misku, na ktorú sa zmestí práve jedna veľká hostia (porov. Liturgický slovník, 2008).

Na hostie pre prijímanie veriacimi sa používa aj cibórium, teda nádoba, ktorá sa v baroku pripodobnila kalichu (dnes veľký kalich s viečkom). Uchovávajú sa v ňom premenené hostie v svätostánku (porov. Liturgický slovník, 2008).

Hoci tieto predmety na slávenie liturgie sú najzjavnejšie, nie sú jediné. Viete, čo je korporál, purifikatórium, lavabo, pala, paténa, aspergil, prípadne kalichové vélum? Ak nie, ponúkame jednoduchý prehľad a krátke vysvetlenia v obrazovej prílohe Bohoslužobné predmety.

Veriaci prinášajú počas prípravy obetných darov na svätej omši chlieb a víno: misku s hostiami a ampulku s vínom a vodou, teda dary, ktoré už veriaci neprinášajú zo svojho ako kedysi. V 3. storočí opisuje svätý Hypolit Rímsky, ako vyzerala vtedajšia príprava obetných darov. „Po bohoslužbe slova nastal v chráme medzi zhromaždeným ľudom veľký pohyb, lomoz, hluk. Všetci zhromaždení opúšťali svoje miesta a spontánne vytvárali to, čo dnes liturgia nazýva procesia či sprievod s darmi“ (katolickenoviny.sk).  

Otázka na zamyslenie: Čo kladiem pri slávení Eucharistie na oltár a prečo práve to? (buď konkrétne, alebo v symbolike svojho srdca)

Veriaci prinášajú na oltár nie to, čo nepotrebujú, ale to, čo vyjadruje hĺbku a ochotu ich srdca. Stavajú sa živým údom Kristovho tela, aby ich „amen“ bolo pravdivé (KKC 1396).  

Čo to znamená prakticky? Snažím sa žiť v bratskej láske, vo svedectve a v chvále Božích skutkov, spytujem si svedomie (napríklad examen – spytovanie svedomia podľa svätého Ignáca z Loyoly: jezuiti.sk), rozlišujem a poznávam seba samého? Pri poznávaní seba samého pomáha aj duchovné sprevádzanie, ktoré má v Cirkvi hlbokú tradíciu. 

Čo urobím? Prečítam si katechézu od pápeža Františka: Poznajme seba samých, aby diabol nezneužil náš „password“ – a urobím rozhodnutie: www.vaticannews.va

O udalosti spásy, ktorá sa sprítomňuje na každej svätej omši, hovorí v posolstvách Pán Ježiš a Panna Mária Cataline Rivas: Prežívaj svätú omšu www.youtube.com

Skúsme sa viac zahĺbiť do poznania faktov aj tajomstiev, ktoré sa pred nami odohrávajú počas slávenia každej liturgie – aby pre nás prežívanie každej svätej omše bolo radosťou a ešte väčším požehnaním!

Foto: Freepik.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *