Home » Archives » Kto bol Mons. Ján Repiský?

Kto bol Mons. Ján Repiský?

Hlohovčania nevedia zabudnúť na všetky dobrá, ktoré zažili počas pôsobenia Mons. Jána Repiského vo svojej farnosti. Aj to bol dôvod, kvôli ktorému sa pri piatom výročí jeho odchodu do večnosti vybrali k jeho hrobu.

Autor: Lucia Froncová

Hlohovčania nevedia zabudnúť na všetky dobrá, ktoré zažili počas pôsobenia Mons. Jána Repiského vo svojej farnosti. Aj to bol dôvod, kvôli ktorému sa pri piatom výročí jeho odchodu do večnosti vybrali k jeho hrobu.

Dňa 20. 8. 2022 sa veriaci z farnosti Hlohovec vybrali do farnosti Levice-Rybníky, aby navštívili hrob veľkej osobnosti hlohovskej farnosti – bývalého dekana, pápežského kaplána a assesora Mons. Jána Repiského. Veriacich sprevádzal vdp. Milan Červeňanský, assesor a farár zo Smoleníc, ktorý v Hlohovci pôsobil ako diakon. Autobusovú dopravu hradilo Kresťanskodemokratické hnutie a celú akciu zorganizoval  viceprimátor mesta Hlohovec – pán Peter Dvoran. Veriaci najprv navštívil hrob Mons. Repiského, kde je pochovaný spolu so svojimi rodičmi, pri ktorom sa pomodlili desiatok slávnostného ruženca. Potom o 12.00 nasledovala svätá omša v Kostole Ducha Svätého, ktorú celebroval hlohovský rodák vdp. Roman Gallás a ktorá bola obetovaná za pána dekana Repiského.

Na úvod nás privítal miestny farár vdp. Martin Felix, ktorý pripomenul, že pri svätej omši bude použitý aj kalich, ktorý farnosti daroval Mons. Repiský. Homíliu predniesol vdp. Milan Červeňanský, zameral sa v nej na slová evanjelia, v ktorom Pán Ježiš upozorňuje, aby sme si nebrali príklad z farizejov a nežili podľa ich skutkov. Ten, kto by mohol pri pre nás vzorom, z koho si môžeme brať príklad, je práve Mons. Ján Repiský. On sám ho zažil počas svojej diakonskej praxe a obdivoval ho ako muža modlitby, ktorý mal vrúcny vzťah k sláveniu liturgie. Pri kňazských vysviackach hlohovských rodákoch bolo na ňom vždy vidno radosť, keď ich obliekal do ornátov. Kto bol tento navonok tichý a vo vnútri láskavý a zbožný kňaz a človek?

Mons. Ján Repiský sa narodil 23. augusta 1930 v Podlužanoch. Za kňaza bol vysvätený v Bratislave dňa 29. júna 1958. Od roku 1985 do roku 2008 pôsobil ako farský administrátor a dekan v Hlohovci. Ako obhajca zväzku Arcidiecézneho tribunálu a člen Diecéznej liturgickej komisie pôsobil v rokoch 1991 – 2010 popri svojej duchovnej službe vo farnosti Hlohovec. V roku 2006 ho pápež Benedikt XVI. menoval za pápežského kaplána. Od roku 2010 do roku 2012, už ako dôchodca, pôsobil ešte ako výpomocný duchovný v Leviciach-Rybníkoch, kde žil na odpočinku až do svojej smrti. Pán si ho k sebe povolal dňa 16. 6. 2017. 

V Hlohovci sa zaslúžil o vznik týždenníka Farská rodina, ktorý vychádzal pravidelne tridsať rokov, za jeho života vznikla farská knižnica a múzeum, do ktorého poskytol mnohé liturgické predmety a odevy zo svojej súkromnej zbierky. Stál pri zrode farského spevokolu a pomohol vzniku mnohým modlitebným spoločenstvám i Združeniu mariánskej mládeže. Dňa 15. mája 1997 bol spoluzakladateľom klubu Združenia kresťanských seniorov, ktorý tento rok oslávil dvadsaťpäť rokov, a zasvätil sa blahoslavenej Zdenke Schelingovej. Práve Mons. Repiský bol veľkým šíriteľom úcty k tejto našej blahoslavenej hneď na začiatku procesu jej blahorečenia. Po jej blahorečení zaobstaral do Farského kostola sv. Michala jej obraz z relikviou, to isté urobil neskôr aj vo farnosti Levice-Rybníky. Počas jeho pôsobenia sa v roku 1990 po štyridsiatich rokoch obnovila tradícia Zámskej púte na sviatok Nanebovzatej Panny Márie a po tridsaťjeden rokoch púte k úcte svätému Urbanovi, pri ktorej sa požehnávali hlohovské vinohrady. Zaslúžil sa o prinavrátenie areálu Kostola Ducha Svätého – Špitálika – a františkánskeho kostola do správy Cirkvi. Aj vďaka tomu vzniklo v priestoroch Špitálika nové pastoračné centrum a nový farský úrad a v Kostole Ducha Svätého sa obnovilo slávenie svätých omší.

V roku 1991 sa v Hlohovci uskutočnila prvá ekumenická pobožnosť v histórii Rímskokatolíckej i Evanjelickej cirkvi v Hlohovci. V roku 1992 sa podieľal na založení Cirkevnej základnej školy sv. Jozefa a v roku 1999 na otvorení prvej Cirkevnej materskej školy Panny Márie Pomocnice. V roku 2008 sa v Hlohovci zišli kňazi i biskupi z celého Slovenska, aby spolu s Mons. Repiským oslávili 50. výročie jeho kňazstva. Každý deň o 21. hodine sa spájal s miništrantmi na diaľku v modlitbe a posielal im svoje požehnanie. Svojou pokorou, príkladom viery a hlbokým prežívaním kňazstva sa zaslúžil o to, že z farnosti Hlohovec vzišlo dvanásť kňazských povolaní a tri rehoľné povolania. Mons. Ján Repiský za dvadsaťtri rokov svojho pôsobenia zanechal v srdciach veriacich nezmazateľnú stopu. Dokonca obnovené kostolné zvony vo zvonici Farského kostola sv. Michala archanjela nesú aj jeho meno. Svojím ľudským prístupom a ochotou vždy pomôcť bol vzorom pre veriacich, ktorí v ňom mohli vidieť naozaj živého Krista. Vo svojom testamente napísal: „Dovidenia v Božom kráľovstve pri Pánu Ježišovi.“ Právom sa môže tvrdiť, že Mons. Ján Repiský je významnou osobnosťou nielen farnosti Hlohovec, ale i celej Trnavskej arcidiecézy. 

Foto: Lucia Froncová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *